REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM MIFILI .PL


§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1.Sklep Internetowy mifili.pl działający pod adresem: https://www.mifili.pl jest platformą prowadzoną przez: Izabelę Piechowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Mi Fili Meble i Akcesoria dla dzieci Izabela Piechowicz, adres ul. Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-206-63-05, Regon: 147046991, e-mail: kontakt@mifili.pl, nr telefonu +48 508 416 195.
2.Sklep Internetowy prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną mebli, artykułów wyposażenia wnętrz akcesoriów dziecięcych i niemowlęcych oraz zabawki dla dzieci.
3.Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.
4.Regulamin jest udostępniany w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
5.Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego należy kierować na adres e-mail: kontakt@mifili.pl lub telefonicznie pod +48 508 416 195.
6.W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
7.Wszystkie ceny towarów podawane są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
8.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych zamówieniem przyjętym już do realizacji.
9.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, zmian cen towarów, jak również wprowadzania innych zmian takich jak przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, wprowadzanie zmian o charakterze aktualizacyjnym, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych zamówieniem przyjętym już do realizacji.
10.W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których liczba jest zawsze ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
11.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
12.Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.


§ 2 SŁOWNICZEK

Sklep Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem https://www.mifili.pl sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
Sprzedawca – Izabela Piechowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mi Fili Meble i Akcesoria dla dzieci Izabela Piechowicz, adres ul. Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-206-63-05, Regon: 147046991, e-mail: kontakt@mifili.pl, nr telefonu +48 508 416 195.
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy w Sklepie Internetowym w celu założenia Konta przez Klienta.
Konto – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) udostępniany każdemu Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, z użyciem którego Klient może składać zamówienia po zalogowaniu, bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych oraz w ramach którego ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi.
Login – adres e-mail Klienta, którego podanie w Sklepie Internetowym jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas procesu Rejestracji.
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest towar;
Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego mifili.pl oraz informacje o promocjach i konkursach.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w Koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat towaru.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta lub umożliwi odbiór osobisty.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1.Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.mifili.pl. Klient po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2.Możliwe jest składanie przez Klienta zamówień telefonicznie lub za pomocą wiadomości e - mail skierowanej na adres kontakt@mifili.pl, która musi zawierać wszystkie elementy wskazane w § 3 ust. 10 Regulaminu. Wiadomość Klienta rozpoczyna procedurę składania zamówienia. Do ostatecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu przez Klienta wiadomości e-mail z wyraźnym potwierdzeniem woli zawarcia umowy i akceptacji Regulaminu, po uprzednim zapoznaniu się przez Klienta z informacjami przesłanymi przez Sklep Internetowy.
3.W przypadku złożenia zamówienia w formie telefonicznej Sklep Internetowy potwierdzi wszystkie dane dotyczące zamówienia określone w § 3 ust. 10 Regulaminu poprzez przesłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz z treścią obowiązującego Regulaminu.
4.W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o całkowitej wartości zamówienia w wiadomości zwrotnej ze Sklepu Internetowego.
5.W przypadku dokonania rejestracji i założenia Konta, Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta, w tym Loginu i Hasła osobom trzecim.
6.Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Klient po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować.
7.Warunkiem założenia Konta oraz złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.
8.Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i niezakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu Internetowego przez innych Klientów.
9.Miejscem spełnienia świadczenia jest salon stacjonarny Mi Fili (ul. Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki). W przypadku umów zawieranych z Konsumentem, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sklep Internetowy obowiązany jest przesłać zamówienie.
10.W zamówieniu (w Koszyku/wiadomości e-mail), Klient określa:
a)zamawiany towar;
b)adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
c)sposób dostawy;
d)sposób płatności.
11.Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez użycie przycisku “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail poprzez złożenia oświadczenia o takiej samej treści lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
12.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało poprawnie złożone.
13.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w chwili potwierdzenia chęci złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą wiadomości e-mail po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
14.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
15.Przyjęcie przez Sklep Internetowy zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych przez Klienta oraz:
a)w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia;
b)w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c)w przypadku gdy do realizacji zamówienia wymagana jest zaliczka, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu określonej wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
16.W przypadku zamówień mebli, których czas realizacji wynosi powyżej 7 (siedmiu) dni Sprzedawca pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia. W przypadku bezskutecznego upływu 7 dni na wpłatę zaliczki Sprzedawca wezwie ponownie Klienta do wpłaty zaliczki w dodatkowym terminie 3 dni. Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o anulowaniu zamówienia. Anulowanie oświadczenia nastąpi w formie wiadomości e-mail skierowanej do Klienta.
17.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 4 FORMY PŁATNOŚCI

1.Zapłaty za towar można dokonać:
a)gotówką przy odbiorze zamówienia w siedzibie Sklepu Internetowego,
b)gotówką za pobraniem;
c)przelewem bankowym;
d)przelewem elektronicznym za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność – w takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
2.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3.Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
4.Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
5.W przypadku wybranych towarów lub kategorii towarów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.


§ 5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ. DOSTAWA.

1.Czas realizacji zamówienia podawany jest w opisie towaru na Stronie Produktowej, a także komunikowany Klientowi podczas składania przez niego zamówienia i w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia. Do czasu realizacji zamówienia podawanego przez Sklep Internetowy należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarcza zamówione towary.
2.Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych towarów w Sklepie Internetowym.
3.Przy oferowanych towarach Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia w Dniach roboczych.
4.Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy lub odebrane osobiście w siedzibie Sklepu Internetowego. W zależności od zamawianego towaru dostawa może zostać zrealizowana dodatkowo za pośrednictwem transportu producenta.
5.Dostawa towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium wybranych krajów europejskich, za pośrednictwem podmiotów (kurierów) współpracujących ze Sklepem Internetowym. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego. W przypadku dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej i dokonuje z Klientem indywidualnych uzgodnień w odniesieniu do sposobu oraz kosztu dostawy zagranicznej.
6.Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.
7.W przypadku towarów niedostępnych lub trudno dostępnych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany oraz pouczony o prawie odstąpienia od umowy. Zwrot zapłaconej ceny za towar w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje bezzwłocznie.


§ 6 REKLAMACJA

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych towarów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2.W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3.O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Sklep Internetowy odbierze od Klienta reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego (tutaj) w uzgodnionym przez Strony terminie, na swój koszt. Możliwe jest również dostarczenie przez Klienta towaru wraz z dowodem jego zakupu i Formularzem reklamacyjnym na adres: Mi Fili Meble i Akcesoria dla dzieci Izabela Piechowicz, adres ul. Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
4.W przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera i dołączyć go do zwracanej przesyłki.
5.Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6.W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze Sprzedawca niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku, gdy towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady Klient jest uprawniony żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
7.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sprzedawcę.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
2.Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w § 7 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie towaru, którego dotyczy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego (tutaj). Oświadczenie można wysłać drogą mailową na adres: kontakt@mifili.pl albo przesyłką wraz ze zwracanym towarem. Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.
5.Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6-7 poniżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.Za koszty dostarczenia rzeczy Sprzedawca odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
7.W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jedynie odnośnie niektórych towarów (zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki jeżeli:
a.jeżeli koszty przesyłki całego zamówienia były niższe niż gdyby Klient dokonał zakupu wyłącznie zwracanego towaru;
b.koszty przesyłki zamówienia stanowią jedną opłatę bez względu na rodzaj i ilość zamówionych towarów.
8.Klient ma obowiązek zwrócić towar na swój koszt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres Mi Fili Meble i Akcesoria dla dzieci Izabela Piechowicz, ul. Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki, chyba że Sprzedawca wskaże inny adres zwrotu towaru. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.
9.Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał.
10.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
11.Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących towary:
a. wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w szczególności materace);
c.które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
13.Postanowienia § 7 Regulaminu nie mają zastosowania w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.


§ 8 NEWSLETTER

1.Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2.Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły wolę jego otrzymywania.
3.Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4.Klient jest uprawniony do rezygnacji z prenumeraty Newslettera w dowolnym momencie.


§ 9 DANE OSOBOWE

1Sklep Internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2W ramach świadczenia usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Sklep Internetowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług elektronicznych.
3Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy.
4Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
6Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2.Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
3.Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Sprzedawcy.
5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 (czternastu) dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu tj. z dniem 23 listopada 2016 roku.
6.Do umów zawartych przed dniem 23 listopada 2016 roku stosuje się regulamin dostępny poniżej.
7.Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
8.W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy powiadomi Klientów posiadających Konto o każdorazowej zmianie poprzez wysłanie informacji zawierającej wprowadzane zmiany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian jest zobowiązany do poinformowania o tym Sklep Internetowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

Regulamin sklepu mifili.pl

I. Postanowienie ogólne

1. Sklep internetowy www.mifili.pl jest prowadzony przez firmę:

                                                                                                                         Mi fili Meble i Akcesoria dla Dzieci

                                                                                                                                     Izabela Piechowicz

                                                                                                                                     ul.Warszawska 251

                                                                                                                                   05-300 Mińsk Mazowiecki

                                                                                                                        NIP 822 206 63 05, Regon 147046991

                                                                                                           Konto bankowe: 54 2490 0005 0000 4500 6019 1592

2. Sklep prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną mebli, artykułów wyposażenia wnętrz akcesoriów dziecięcych i niemowlecych oraz zabawki dla dzieci

3. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów może być wyłącznie osoba pełnoletnia

4. Wszystkie ceny produktów podawane są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
 o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawąo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

6. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, jak również wprowadzania innych zmian takich jak przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, wprowadzanie zmian o  charakterze aktualizacyjnym.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura na życzenie Klienta

II. Zamówienia i płatności

1. Klienci mogą wybrać następujące sposoby składania Zamówień:

- zamówienie poprzez system internetowy www.mifili.pl ikona "Dodaj do koszyka",

- e-mail wysyłając zamówienie na adres kontakt@mifili.pl,

- telefonicznie dzwoniąc pod numer 508 416 195 w godzinach pon-pt 10-18, sob 10-15,

2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie Wpływu Zamówienia. Brak Potwierdzenia Wpływu Zamówienia oznacza, że Zamówienie nie zostało poprawnie złożone.

3. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu

- w przypadku gdy do realizacji Zamówienia wymagana jest zaliczka, przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu określonej wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

4. W przypadku zamówień powyżej 1000 zł płatnych gotówką przy odbiorze warunkiem przyjecia zamówienia do realizacji jest wpłata zaliczki przez Klienta w wysokośći 30% wartości zamówienia. Klient zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail o wysokości zaliczki. Po otrzymaniu zaliczki na konto Sklepu nastąpi wysłanie zamówionego towaru. Nie uiszczenie kwoty zaliczki w teminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie skutkować będzię anulowaniem zamówienia.

5. W przypadku zamówień, których czas realizacji wynosi więcej niż 7 dni oraz ich wartość przekracza 1000 zł Sprzedający pobiera 30% zaliczki na realizację zamówienia.

6. W przypadku zamówień mebli, których czas realizacji wynosi wiecej niż 7 dni Sprzedający pobiera 30% zaliczki na realizację zamówienia bez względu na wartość zamówienia oraz formę płatności. (dotyczy również wysyłek za pobraniem). Nie uiszczenie kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

7. W sklepie www.mifili.pl. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary

- przelew bankowy z dowolnego banku

- gotówka przy odbiorze

- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

III. Czas i koszty dostawy

1. Zamówione towary przez Klienta dostarczane są:

- przez firmę kurierską, koszty transportu ponosi Klient. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie.

- odbiór osobisty w sklepie internetowym www.mifili.pl pod adresem ul.Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2. Termin realizacji zamówienia to 4 dni robocze od chwili zaksięgowania zapłaty - płatność z góry i 4 dni robocze  przy zamówieniach za pobraniem. W przypadku produktów niedostępnych czy też rzadkich czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć. Klient zostanie o tym jak najszybciej poinformowany.

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

IV. Polityka zwrotów

1. Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z  2000 roku z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu, , po warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Odstąpienie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.  

  1. Koszty odesłania towaru do Sklepu ponosi Kupujący.
  2. Zwrot wpłaty nastąpi do14 dni roboczych od otrzymania i weryfikacji towaru.

4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego, wraz z Towarem, paragonem lub fakturą oraz poprawnie wypełnionym formularzu odstąpienia od umowy dostępnego na stronie. (tutaj)

5. Zwracany Towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania (w tym montażu ).

6. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

7. zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu folii zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).

 2. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wraz z towarem formularza reklamacji dostępnego na stronie. (tutaj)

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy, a gdy nie będzie to możliwe - Sklep  zwróci Klientowi równowartość towaru albo za zgodą Klienta obniży cenę towaru  lub zaproponuje inny towar dostępny w Sklepie.

5. Zwracany w ramach reklamacji towar należy odesłać na adres Sklepu.

6. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

7. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.

 V. Postanowienia końcowe 

1. Zawartość strony www.mifili.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.